Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Pastýřský list biskupa ECAV v ČR

„…ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.  Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno,  aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou,  a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“

                                                                                                                                            Filipským 2, 8 – 11

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši,

srdečne Vás pozdravujem pri príležitosti sviatkov Veľkej noci. Kým spoločnosť vníma tieto sviatky ako akési „oficiálne“ až „rituálne“ ukončenie doby zimy a príchod jari a v spojitosti s tým aj príchod nového života, pre nás, kresťanov sú tieto sviatky naplnené predovšetkým duchovným obsahom evanjelia o záchrane hriešneho človeka ukrižovaním a vzkriesením Božieho Syna, Pána Ježiša. My kresťania sme malou súčasťou spoločnosti, ktorá v tejto dobe nemá výrazný vplyv na myslenie väčšej časti spoločnosti. Aj to môže byť dôvod k tomu, že naša viera je skúšaná. Sme konfrontovaní často aj s mnohými nezmyslami alebo nesprávnymi vysvetleniami kresťanských tradícií a obsahu kresťanskej viery. O to viac si máme uvedomovať ako je veľmi dôležité zachovať si pravdivé svedectvo evanjelia o výnimočnom, neopakovateľnom, jedinečnom skutku Božej lásky pre človeka a ľudstvo celé. V našich podmienkach si možno viac dokážeme uvedomovať pravdivosť a naliehavosť slov Pána Ježiša v kázni na hore: Vy ste soľ zeme. (Mt 5, 13)

Ešte sme sa celkom nestihli vysporiadať s celosvetovou pandémiou vírusu a do našej spoločnosti vnikol fenomén, ktorý sme v našich mysliach mali len ako historickú skúsenosť minulosti alebo skúsenosť krajín, ktoré sú od nás vzdialené a teda sa nás to bytostne nedotýka. Vo svojich modlitbách vždy myslíme aj na trpiacich vo vojnách. Dnes stretáme ľudí, ktorí sú ohrození. Stratili svoje domovy, svoju prácu a mnohí z nich aj svojich blízkych. Pán Ježiš nás učí ujímať sa slabých a ohrozených, pomáhať im v ich núdzi. Nezabúdajme na slová evanjelia: „Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa?  a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa?  A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe?“ Mt 25, 37 – 39

V týchto dňoch viac ako inokedy môžeme naplniť nie len slovami ale aj skutkami túto výzvu Pána Ježiša. A pamätajme aj na to, že čas, kedy máme napĺňať tieto slová môže byť dlhší ako si predstavujeme. Netreba poľavovať v prejavoch pomoci.

Zvesť evanjelia vo sviatkoch Veľkej noci podáva najskôr správu o veľkom ponížení  Pána Ježiša. On trpel na kríži a je nám príkladom poslušnosti nebeskému Otcovi. On sa ponížil pre nás, pre našu záchranu, pretože aj my všetci sme stratili náš nebeský domov. Náš hriech nás zbavil nároku na našu nebeskú domovinu. Kristovo poníženie nám vracia možnosť znovu nájsť cestu Pravdy, Lásky, Pokoja.

Dnes si pripomíname nie len Kristovo poníženie ale aj Jeho povýšenie. Boh Otec vzkriesil Syna a dal mu meno nad každé meno. To meno je Ježiš Kristus – Záchrana a Spása, cesta k nebeskému domovu! Po tejto ceste poslušne kráčajme v radosti vyznávajúc v našej spoločnosti – Ježiš Kristus je Pán. Možno nám ľudia nebudú rozumieť, ale po ovocí pravdy, spravodlivosti, lásky, pomoci blížnemu poznajú rozmer nášho vyznania. Prajem Vám požehnané a radostné prežitie sviatkov vzkriesenia Pána Ježiša Krista!

Marián Čop, biskup ECAV v ČR 

Prahe 12. apríla 2022