Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

ECAV v ČR je společenstvím křesťanů – evangelíků augsburského vyznání, kteří uznávají za pramen víry a pravidlo života jedině Písmo Svaté vykládané v souladu s Knihou svorností. Hlavním posláním ECAV v ČR je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného Boha, svědčit o něm a vštěpovat víru do vědomí všech lidí, zvláště mladé generace, sloužit svým členům, hlavně službami Božími, tedy přisluhováním Slovem a svátostmi; náboženskou výchovou, poskytováním duchovní a pastorální péče, dále vést i ke vzájemné úctě, podpoře, toleranci a k příkladnému křesťanskému i občanskému životu, ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími přispívat k rozšiřování a upevňování křesťanství, se všemi lidmi dobré vůle se snažit ve smyslu evangelia o uplatnění lásky, nastolení spravedlnosti a pokoje ve společenském životě.

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) je nezávislou samosprávnou církví, která působí a plní své poslání na území ČR. Je řádnou členkou Ekumenické rady církví v České republice a úzce spolupracuje s ostatními sesterskými luterskými církvemi v Evropě i v zámoří.

 

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV v ČR) byla znovuobnovena po rozpadu Česko-slovenské federace roku 1993 transformací Slovenského evangelického sboru augsburského vyznání v Praze, jediného sboru Slovenské evangelické církve a. v. v bývalé Česko-slovenské federaci na území České republiky.

Reformace Dr. Martina Luthera se velice rychle dostala na Slovenskoprostřednictvím studentů a obyvatel hornických oblastí německé národnosti. Do konce 16. století bylo celé území Slovenska na straně reformace. Následující pronásledování evangelíků v době protireformace trvalo až do vydání tolerančního patentu v r. 1781. Následkem tvrdé protireformace se evangelíci a. v. na Slovensku stali menšinou. Po vzniku Československé republiky v r. 1918 získali Slováci národní svobodu. Slovenský stát (1939–1945), spojenec Hitlerova Německa, nepřál slovenským evangelíkům. Členové církví i někteří faráři se podíleli na odboji proti tomuto státu. Ještě horší situace byla v době vlády komunismu (1948–1989), kdy bylo 47 duchovních vězněno, a stovce byl odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti. Svobodný rozvoj církve nastal až po revoluci v listopadu 1989.

Slovenský evangelický sbor v Praze byl založen po druhé světové válce v roce 1947. Již po vzniku Československé republiky r. 1918 se značná část slovenských evangelíků ocitla v Praze, resp. na jiných místech historických Českých zemí. Slovenští evangelíci před založením vlastního sboru v Praze navštěvovali bohoslužby v jiných sborech. Počet přistěhovalců vzrostl po roce 1939, kdy se mnoho smíšených manželství muselo vystěhovat ze Slovenska. Silný proud stěhování Slováků do Čech nastal po 2. světové válce. Osídlovali zvláště pohraničí. Pro nově založený sbor se jim podařilo získat prázdný kostel sv. Michala v Jirchářích, který do konce roku 1945 užívali němečtí evangelíci žijící v Praze. V chrámu sv. Michala v r. 1923 koncertoval Albert Schweitzer. V roce 2017 slaví sbor 70. výročí svého založení.

Po roce 1989 začali do České republiky přicházet misionáři z různých zemí. Jedním z nich byl farář českého původu James Alton Krikava z Evangelical Lutheran Synod v USA, který stál u zrodu tří sborů ECAV v ČR: sboru anglicky mluvících v Praze, českého sboru v Plzni a českého sboru v Praze. České sbory ECAV v ČR navazují na tradici českých luterských sborů. Vyplňují tak prázdný prostor, který na území Čech vznikl roku 1918 unií mezi církví augsburského vyznání a církví helvetského vyznání, která v posledu vedla takřka k úplnému vytracení luterských sborů a luterství jako takového. České sbory ECAV v ČR silně akcentují nejen Lutherův věroučný, ale i liturgický odkaz: svátost Večeře Páně je vysluhována při každých Službách Božích, jako bohoslužebná kněžská roucha se používají alby, štoly a ornáty v liturgických barvách.

 

Základní jednotkou církve je sbor, který tvoří jeho členové. V čele sboru je předsednictvo, které tvoří sborový farář a neordinovaný sborový dozorce. Nejvyšším orgánem sboru je konvent, který tvoří plnoletí členové sboru. V období mezi zasedáním konventu řídí sbor presbyterstvo tvořeno sborovým farářem, sborovým dozorcem a volenými presbytery. Nejvyšším orgánem ECAV v ČR je synod. Synod je tvořen dvěma komorami: duchovních a laiků – zvolených delegátů sborů. Synodu předsedá volené předsednictvo. Předsednictvo církve tvoří biskup a kurátor. Vnitřní kontrolu církve vykonává synodem zvolená revizní komise.


Biskup: zastupující předseda Synodu ECAV v ČR  Bc. Martin Damašek, M.A.

Kurátor: zastupující místopředseda Synodu ECAV v ČR Mgr. Ladislav H. D. Holík

Církevní rada:
Mgr. Marián Čop; Mgr. Martin Grombiřík; Mgr. Ladislav H. D. Holík; Markéta Huber; Rev. Dale Wm. Kaster; Mgr. Juraj Laššuth, PhD.; Pavel Pavlík; Ing. Štefan Ryba; Mgr. Michelle Tesařová; Tomáš M. Živný; Dominik F. Žbánek. 

Revizní komise:
Stanislav Šlechta, Ing. Ľuboš Valášek, Marián Krajč

Předsednictvo synodu:
Předseda: Bc. Martin Damašek, M.A.
Místopředseda: Mgr. Ladislav H. D. Holík

Synodálové

Bc. Martin Damašek, M.A. (komora duchovních),  Rev. Jaroslav Kratka (komora duchovních), Ondrej Kotsch, MTh (komora duchovních), Prof. Mgr. et Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD. (komora duchovních)

za Slovenský cirkevný ev. a. v. zbor v Prahe:
Lucia Barčíková; Mgr. Marián Čop (komora duchovních); Mgr. Eva Jakoubek Čorbová; Mgr. Jana Gregerová (komora duchovních); Juraj Hvorecký, PhD.; Jana Junková; Ing. Štefan Ryba; Ing. Vladimír Rybár; Andrej Szeredi; Ing. Ján Števonka; Ing. Branislav Štupický; MgA. Hana Valihorová; Marta Vršková

za Církevní sbor ECAV v Praze:
Tomáš M. Živný (komora duchovních); Mgr. Ladislav H. D. Holík; Mgr. Juraj Laššuth, PhD.; RNDr. Jaromír Neumann, CSc.; Mgr. Veronika Vytlačilová; doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer.nat.; Mgr. Vojtěch Zbytovský; Filip David Žilka

za Církevní sbor ECAV v Plzni:
Jarmila Šinovská; Mgr. Michelle Tesařová; Petr M. Zenkl; Dominik F. Žbánek (komora duchovních)

za Církevní sbor ECAV v Brně:
Mirka Baziľáková; Mgr. Andrea Bružeňáková; Mgr. Marin Grombiřík (komora duchovních); MUDr. Emília Kadlčáková; Ing. Martin Kovaľ; Pavel Pavlík

za Evangelický církevní sbor a. v. anglicky mluvících v Praze – Lutheran Church in Prague:
Markéta Huber; Samuel T. Huber; Rev. Dale Wm. Kaster (komora duchovních)Mgr. Veronika Vytlačilová