Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Prehlásenie biskupa ECAV v ČR k aktuálnej situácii spôsobenej koronavirom

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši,

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou šírením koronaviru v spoločnosti Vás chcem požiadať o rozvahu, pokoj a zároveň dôsledné dodržiavanie opatrení vyhlásených vládou ČR a ministerstva zdravotníctva ČR. Ako súčasť spoločnosti máme aj my zodpovednosť podieľať sa na riešení situácie a byť nápomocní tak, ako je nám to podané v inštrukciách nadriadených orgánov štátnej správy.
„S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.“
Desatoro hygienických zásad nájdete na: www.szu.cz
Ďalšie pokyny nájdete na webových stránkach ministerstva zdravotníctva tu:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konanihromadnych-
akci-na_18698_1.html


V intenciách týchto opatrení nie je nutné, aby sme rušili konanie služieb Božích, biblických hodín, či iných stretnutí v našich cirkevných zboroch. Milí bratia a sestry zároveň Vám odporúčam, aby ste sami individuálne zvážili svoju účasť na službách Božích, či iných stretnutí v cirkevných zboroch. Žiadam duchovných ale aj účastníkov služieb Božích a ostatných podujatí, aby dodržiavali hygienické a preventívne opatrenia pri vykonávaní služieb Božích a ďalších bohoslužobných, či pastorálnych stretnutiach a úkonoch v cirkevných zboroch.


Večeru Pánovu doporučujem prisluhovať z dôrazom na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení. Každý duchovný si pred prisluhovaním Večere Pánovej a pred podaním posväteného chleba (hostie) musí ošetriť ruky dezinfekčným prostriedkom. Posvätený chlieb duchovný podá do rúk komunikanta. Pri akomkoľvek kontakte s ústami komunikanta si prisluhujúci musí znovu ošetriť ruky dezinfekčným prostriedkom. Pri podávaní posväteného vína je možno postupovať nasledovne: 1. posvätený chlieb (hostiu) namočiť do kalicha. 2. Z kalicha naliať posvätené víno do nádoby na jedno použitie (plastový kelímok alebo iné) jednému komunikantovi.

Na záver mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že aj v tejto situácii sme v rukách Hospodinových.


„Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“

1 Petra 5, 7


Marián Čop
Biskup ECAV v ČR