Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Pastýřský list biskupa ECAV v ČR

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi!

                                                                                                                                  Žalm 96, 1 – 3

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši!

Adventné obdobie ale aj čas Vianoc je spojený s piesňami o Vianociach. V médiách ale aj na uliciach miest a obcí počujeme znieť koledy, vianočné piesne rozličného druhu a obsahu. Ich úlohou je naladiť nás, vytvoriť pre nás až čarovnú atmosféru, aby sme sviatky prežili s pozitívnou emóciou vo svojom vnútri. Spev bol vždy, je aj bude prostriedkom ako vyjadriť prežívané, či sprostredkované emócie.

Žalmista pozýva k spevu nás, ktorí počujeme slová 96 žalmu, liturgicky používaného vo  vianočnom období. Nepozýva nás počúvať spev iných a ani pasívne sedieť v spoločenstve služieb Božích s tým, že si sami v duchu hovoríme – nech spievajú tí, čo to vedia. Pozýva nás všetkých bez ohľadu na to, ako sme obdarovaní sluchom a nadaním spievať.  Aby sme tak dokázali a chceli urobiť musíme si odpovedať na niekoľko otázok. Aký má byť dôvod, obsah, spôsob a forma nášho spevu?

Môžeme spievať v čase, keď si uvedomujeme a sme konfrontovaní s problémami dnešnej doby? Je tu zdražovanie, náklady na energie rastú, možno viacerí z nás sme vystavení existenčným otázkam. Myslíme na vojnu na Ukrajine a na utrpenie ľudí, ktorí sú ňou zasiahnutí. Počúvame správy o násilných činoch a ľudskej bezohľadnosti v rôznych častiach sveta. Všetky tieto myšlienky nás vedú k obavám o zajtrajšok. Práve preto je dobé počuť zvesť Božieho slova a nechať sa touto zvesťou povzbudzovať. Spev, ku ktorému nás žalmista volá má byť svedectvom o Božích činoch. Naši predkovia, ktorí boli tiež vystavovaní rôznym životným skúškam, dovolím si tvrdiť, že mnohokrát to boli oveľa vážnejšie ťažkosti, využili práve formu piesne na to, aby vyjadrili svoje obavy, strach ale aj pevnú vieru, že sú v každej situácii v rukách Hospodinových. Veď jednou z najpovzbudivejších je pieseň J. Neumarka: „Kto len na Boha sa spolieha…“ (ES 521, HP 230) On konal v dejinách sveta a človeka vždy vo svojej sláve ohromné skutky.

Ten najväčší skutok sa stal, keď poslal pre našu záchranu na svet svojho Syna, Pána Ježiša Krista. O Ňom svedčia vianočné sviatky. Našou záchranou a našou budúcnosťou nie je blahobyt na tomto svete a vysoká životná úroveň. Našou záchranou je láska, ktorou nás náš nebeský Otec zahŕňa každý deň, Jeho milosrdenstvo a milosť. Sú to otvorené dvere spásy a Božieho kráľovstva skrze Pána Ježiša.

Pozývam Vás teda spoločne so žalmistom k takémuto spevu. Nie len počas týchto sviatkov, keď sme tak trochu naladení na to, aby sme sa pridali k radostnému spevu anjelov, pastierov a všetkých, ktorých narodenie Spasiteľa povzbudilo k spevu. Pozývam Vás k radostnému spevu, v ktorom vyspievame aj svoje ťažkosti, starosti, problémy ale predovšetkým spievajme o veľkých Božích činoch medzi všetkými národmi a tým vydávajme svedectvo našej viery každý deň nášho života. A lásku, ktorú nám Boh Otec daroval v Ježišovi Kristovi darujme cez skutky pomoci, vzájomnej úcty, solidarity všetkým, ktorí ich potrebujú.

Prajem Vám požehnané, radostné, spevom a poznaním Božej lásky naplnené vianočné sviatky!

Marián Čop, biskup ECAV v ČR

V Prahe 19. decembra 2022