Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Pastiersky list biskupa ECAV v ČR k Vianociam 2021

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom,  vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.

                                                                                                                                  Títovi 2, 11 – 14

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

                                                                                                                                  Títovi 2, 11 – 14

For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;  Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

                                                                                                                                  Tit 2: 11 – 14

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši,

Vianočné sviatky sú časom naplnených i nenaplnených očakávaní. Záleží na tom, aké očakávania máme, čo je v našom vnútri ako to hlavné, čo pokladáme za zmysel týchto sviatkov. Počas adventu počujeme z úst nie len detí, ale aj dospelých slová „přijde Ježíšek“. V tomto slovnom spojení však nerozumejú ľudia príchod Božieho Syna, Pána Ježiša, ale to, čo sa z vianočných sviatkov v poslednej  dobe niekoľkých desaťročí stalo vplyvom komercionalizácie spoločnosti.  Tak sa môže stať, že hoci takýto „Ježíšek“ príde, neprinesie naplnenie očakávaní. Sústredenie sa na tie sprievodné, ba až okrajové zvyky, tradície, ktoré si spoločnosť postavila do centra svojho záujmu znamená nenaplnenie toho ozajstného zmyslu Vianočných sviatkov. To sa týka aj nás kresťanov. Hlavné posolstvo Vianoc staviame na okraj nášho záujmu a aj keď ho počujeme, stane sa presne to, čo v prvom prípade. Očakávania ostanú nenaplnené.

Apoštol Pavel píše svojmu spolupracovníkovi Títovi práve tie slová, ktoré by mali byť centrom našej pozornosti. Čo si to na Vianoce pripomíname? Prečo svätíme tieto sviatky? Prečo sa každý rok schádzame a napĺňame chrámy? Čo sa nám zvestuje?

Vtedy, keď Boh poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista na tento svet, sa zjavila Božia milosť. Milosť je niečo nehmotné, preto ju nie je možné vidieť. Možno ju však zažiť, mať skúsenosť aký je to výnimočný dar. Vidieť, či skúsiť ju môžu tí, ktorých sa dotýka. Možno to prirovnať k situácii keď prezident udelí zločincovi milosť a tomu je trest odpustený preto môže žiť v slobode a na slobode. Začína nový život. To udelenie milosti však musí byť udelené dekrétom a podpísané tým, kto túto kompetenciu má. Toto sa stalo pri narodení Pána Ježiša. Boh zjavil svoju milosť a tá sa týka všetkých ľudí. Nie jedného človeka, dokonca ani nie len tých, ktorí si to uvedomujú, tých, ktorí ju vierou prijímajú, ale aj tých, ktorí čakajú, že príde „Ježíšek“, či dokonca nečakajú nikoho a nič. Toto je ten najvzácnejší Boží dar. Veď týmto Božím činom sa každému človeku na svete poskytla možnosť žiť v slobode. Toto túžobne očakávali proroci v dobe starej zmluvy. A to sa v narodenom Ježišovi naplnilo a prinieslo radosť mnohým od Jeho príchodu.

Život v slobode však znamená život zodpovednosti. Máme na výber mnoho možností. Medzi nimi je aj možnosť prijať hodnoty Božieho kráľovstva a vniesť ich do každodenného života. Toto rozhodnutie sa nie vždy musí zhodovať s našimi túžbami. Preto apoštol Pavel jedným dychom v texte Písma svätého dodáva, že zjavená Božia milosť nás vychováva.  Túto výchovu neustále potrebujeme. Božia výchova sa uskutočňuje v láske k človeku. Rovnako ako milujúci rodič vštepuje do srdca svojmu dieťaťu výchovou dobré hodnoty, o ktorých je presvedčený, že ich uplatňovaním bude jeho dieťa vedieť správne žiť, rovnako tak koná Boh voči nám. Niekedy sa nám môže zdať táto výchova veľmi prísna, ale v konečnom dôsledku práve ona vedie k nádeji a k naplneniu života. Život v slobode a zodpovednosti sa prejavuje v našich vzťahoch. V prvom rade vo vzťahu medzi nami osobne a našim Pánom, kde máme dbať na to, aby sme poznávali nášho nebeského Otca a Jeho požehnanie v našom živote. Prejavuje sa aj vo vzťahu k našim najbližším a celej spoločnosti. V týchto vzťahom môžeme zviditeľňovať Božiu milosť, ktorú sme prijali v narodenom Pánovi Ježišovi pre ľudí okolo nás.

Prajem Vám, milí bratia a sestry, požehnané Vianočné sviatky. Prajem Vám, aby to boli sviatky naplnených očakávaní, ale predovšetkým v tom, že to najdôležitejšie sa už udialo v narodení Pána Ježiša. On prináša zmierenie, pokoj, lásku a život v slobode detí Božích!

Marián Čop

Biskup ECAV v ČR

V Prahe 20.12.2021