Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Jan Jessenius, renesanční Evropan

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice se spolupráci s Lutherovou společností a Collegium Europaeum FF UK Vás srdečně zvou na přednášku profesora Tomáše Nejeschlebu, která se uskuteční ve středu 20. října 2021 od 18:30 v Akademickém konferenčním centru na Husově ulici 4a na Praze 1.

Tématem přednášky bude Jan Jessenius, výrazná postava středoevropských intelektuálních dějin přelomu 16. a 17. století. Rodák ze slezské Vratislavi studoval filosofii a medicínu nejprve na luterských univerzitách v Lipsku a Wittenberku a následně v Padově, která tehdy patřila mezi nejvýznamnější vysoká učení. Působil jako lékař saského kurfiřta Friedricha Wilhelma, který jej jmenoval profesorem anatomie a chirurgie na univerzitě ve Wittenberku, následně měl lékařskou praxi v Praze a byl také lékařem na vídeňském dvoře císaře Matyáše. Když byl zvolen rektorem pražské univerzity, zapojil se aktivně do protihabsburského povstání a po porážce stavů byl jeho život ukončen na popravišti na Staroměstském náměstí. V přednášce bude představeno Jesseniovo dílo v myšlenkovém kontextu jeho doby se zvláštním zaměřením na Jesseniovu konfesní příslušnost, především na vztah k saskému kurfiřtovi a k luterské ortodoxii.

Tomáš Nejeschleba je profesorem filosofie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vede Katedru filosofie a Centrum pro práci s renesančními texty. Zaměřuje se na středověkou a renesanční filosofii, především na recepci italské renesance v českém prostředí a na vztah filosofie k medicíně a přírodním vědám v daném období. Je autorem nebo spoluautorem publikací o Bonaventurovi, Bernardovi z Clairvaux, F. Petrarkovi, G. P. della Mirandolovi, P. Pomponazzim, G. Brunovi, J. Jesseniovi a V. Magnim.