Velikonoce 2018

Pastiersky list superintendenta ECAV v ČR k Veľkej noci 2018

„Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.“
1 Samuelova 2, 1–2

Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z Tvojej pomoci. Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh.
1 Samuelova 2, 1–2

Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána
Ježiša Krista!

Drahí bratia a sestry v Kristovi Ježišovi,
pozdravujem vás pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v tomto roku 2018, ktorý je opäť, po roku 2017, kedy
sme si pripomínali jubileum reformácie, významný pre našu cirkev aj pre spoločnosť v ktorej ako cirkev
žijeme. V tomto roku si pripomíname 100. výročie prvej Československej republiky a 25 rokov
samostatného pôsobenia ECAV v ČR.
Sviatky Veľkej noci, ktoré prežívame v sebe spájajú dve veľmi odlišné emócie. Na Veľký piatok prežívame
veľký zármutok, pretože si uvedomujeme, že na golgotskom kríži zomiera Boží Syn, ktorý ako dokonalý
Boží Baránok berie na seba hriech celého ľudstva. On nevinný trpí za všetkých – kajúcich i nekajúcich,
veriacich i neveriacich, hľadajúcich svoju záchranu i odmietajúcich cestu viery. Veľkonočným ránom
prichádza po zármutku veľká radosť, pretože nám znie radostné evanjelium o vzkriesení Božieho Syna,
Pána Ježiša Krista. Spoločne so starozmluvnou ženou Annou môžeme spievať chválospev: Plesá mi srdce v
Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa
radujem z Tvojej pomoci. Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou
ako náš Boh.
Túto veľkonočnú emóciu však môžeme vidieť aj v živote spoločnosti okolo nás. Je mnoho vecí, ktoré nás
zarmucujú. V rámci výskumu britských teológov pod názvom „Európska mládež, dospelí a viera“ sa
ukazuje, že mládež sa viac a viac vzďaľuje od kresťanskej viery a tiež od cirkvi. Pritom mládež v ČR je
v tomto rebríčku na prvom mieste. Dlhodobo nás trápi, že cirkev je v spoločnosti vnímaná negatívne ako
niečo zbytočné, nepotrebné. A obrátiac svoj pohľad do spoločnosti by sme našli mnoho ďalších
negatívnych javov ako je spochybňovanie a relativizovanie tradičných hodnôt ako je pravda, slušnosť, život
v usporiadanej rodine, vzájomná pomoc, úcta k seniorom, rozdeľovanie spoločnosti na skupinu „dobrých“
podporovateľov vedúcich predstaviteľov krajiny a tých „zlých“, ktorí majú kritický pohľad na týchto
predstaviteľov a iné.
Veľkonočná radostná správa nám však dáva nádej pre život v radosti. Môžeme spoločne s Annou volať: nik
nie je skalou ako je náš Boh. Boh v Kristovi zvíťazil nad hriechom a zlobou sveta, nad neverou
a pochybnosťou. Ako kresťania môžeme byť povzbudení týmto víťazstvom, aby sme radosť z tohto
víťazstva prinášali každý deň aj do života spoločnosti. Aby sme svojim životom ukazovali, že je dobré
vychovávať mládež ku viere. Viera sa nedá dediť ale ku viere je možno priviesť a to predovšetkým
vlastným svedectvom viery. Sťažovať sa, že spoločnosť opúšťa tradičné hodnoty nepomôže. Ale pomôže,
keď ukážeme v čom spočíva význam týchto hodnôt pre život jednotlivca i spoločnosti. Neprispievajme
k rozdeľovaniu spoločnosti ale ukážme, že je možné mať iný názor. A aj keď máme iný názor na
vnútrozborové záležitosti alebo na politiku sme stále bratmi a sestrami a nie jedni „dobrí“ a druhí „zlí“.
Svojimi postojmi ukazujme na to, že chceme žiť v slušnej spoločnosti, ktorej základom je pravda
a spravodlivosť nie je len pre vyvolených ale pre všetkých a úcta k druhému človeku, lebo je to tiež človek,
ktorého stvoril Boh.
Nech nás Veľkonočné evanjelium povzbudzuje k životu v radosti aj napriek mnohým ťažkým okolnostiam.
Kristus zomrel a vstal z mŕtvych pre všetkých. To je Božia spravodlivosť. On zo svojej lásky k nám hriešnym
ľuďom dal na smrť svojho Syna a tiež Ho vzkriesil. Preto môžeme spoločne opäť s Annou volať: „Nikto nie
je svätý ako Hospodin... nik nie je skalou ako náš Boh.“ Túto radosť šírme ako Kristova cirkev do našej
spoločnosti ale nie len slovom ale aj skutkom a opravdivo, aby tak svet poznal, že sme Božie dietky žijúce
v láske, ktorú poznávame a žijeme skrze Krista.

Požehnané, pokojom a radosťou zo vzkrieseného Pána naplnené Veľkonočné sviatky Vám v mene
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike praje
Marián Čop v.r.
Superintendent ECAV v ČR

Velikonoční služby Boží církevních sborů v Praze a Plzni:
Církevní sbor ECAV v Praze
Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe
Církevní sbor ECAV v Plzni